spacer
สมัครงาน

สมัครงาน
สมัครงาน
งาน
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
ชื่อตำแหน่ง ::
อาจารย์ประจำพิเศษ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การศึกษา/ ฝึกอบรม
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
สอนวิชาภาษาไทย
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาวรรณคดีไทย
เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๑ สาเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จานวน ๑ ฉบับ
๒ สาเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จานวน ๑ ฉบับ
๓ สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จานวน ๑ ฉบับ
๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จานวน ๑ ฉบับ
๕ สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน ๑ ฉบับ
๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๗ เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สาเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
อย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
ดาเนินการสอบคัดเลือกวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
ประสบการณ์การทำงาน ::
- ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
9,500 ถึง 10,000
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
เพชรบูรณ์
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
 
กรุณา Login เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ หรือ ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก สมัครที่นี่ ค่ะ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 056717100
แฟกซ์ :
E-Mail : pm_oum@msn.com
Web Site : www.pcru.ac.th
 
 
spacer
 
spacer
งานแนะนำ
spacer
spacer
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
spacer
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
spacer
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
spacer
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ร้านอาหารเปปเปอร์ ลันซ์)
spacer
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
spacer
ผู้สนับสนุน
spacer
Malvernhouse
ACCORD ECOLE DE LANGUES