spacer
สมัครงาน

สมัครงาน
สมัครงาน
งาน
 
 

โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล
โรงเรียนเอกชนวัดเขาหนองปลาไหล
 
ชื่อตำแหน่ง ::
ครูประจำวิชา 8 กล่มสาระวิชา
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
อื่น ๆ
รูปแบบงาน ::
งานราชการ
ลักษณะงาน ::
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา ครูประจำวิชาศิลปะและทัศนศิลป์ จำนวน 1 วิชา
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) จบปริญญาตรี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กรทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(9) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(10) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ประสบการณ์การทำงาน ::
- ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
8 อัตรา
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
7,500 ถึง 8,000
รายได้อื่น ๆ ::
-
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
จันทบุรี
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
 
กรุณา Login เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ หรือ ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก สมัครที่นี่ ค่ะ
 
โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล
ที่อยู่ 38/13 ม.9 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี่ จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
โทรศัพท์ : 039-326986
แฟกซ์ : 039-326986
E-Mail : knpl_@hotmail.com
Web Site : www.wknpl.org
 
 
spacer
 
spacer
งานแนะนำ
spacer
spacer
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
spacer
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
spacer
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
spacer
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ร้านอาหารเปปเปอร์ ลันซ์)
spacer
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
spacer
ผู้สนับสนุน
spacer
Malvernhouse
ACCORD ECOLE DE LANGUES